Research ınto Consumer & Customer and Employee Behavior

Teknolojik Altyapı

Donanım ve Yazılımlar
Go to EEG

EEG

EEG, insanın kafa derisi üzerinden beyindeki oluşan elektriksel aktivitenin ölçülmesinde kullanılmaktadır. EEG aynı zamanda en eski beyin görüntüleme yöntemidir (Boz, 2015, 94). EEG beyinde aktif olan nöronlar arasında oluşan elektriksel aktivasyonları ölçmektedir (Niedermeyer ve da Silva, 2004). EEG genel olarak beyinde oluşan beş dalgayı ölçmektedir. Bunlar; a) Delta (0.5-4 Hz): Bireyin düşük uyarılma halinde uykuda (rüya haricindeki dönemde) olduğu anlarda daha baskındır. b) Teta (4-8 Hz): Bireyin öğrenme ya da düşünme durumunda daha çok aktiftir. c) Alfa (Alpha 8-13 Hz): Genellikle bireyin gözleri kapalıyken veya dinlenme esnasında daha aktiftir. d) Beta (13-38 Hz): Bireyin gözleri açık konumdayken daha baskındır. Beta baskınken birey genel olarak problem çözmekte, bir şeye odaklanmakta ya da yüksek konsantrasyon durumundadır. e) Gama (38> Hz): En yüksek frekansa sahip beyin dalgası olup bireyin pek çok beyin bölgesinin aynı anda bilgiyi işlemesi anlamına gelmektedir.

Go to Eye Trackıng

Eye Trackıng

Göz izleme yöntemi son yıllarda özellikler bilişsel psikoloji ve pazarlama alanlarında insanların duygusal ve bilişsel tepkilerini ölçmek için sıkça kullanılmaya başlanmıştır (Zhou vd., 2008) Yöntem genel olarak deneklerin gözleri ile hedef bölgede (örneğin market rafı ya da bilgisayar ekranı gibi) odaklandıkları yerleri tanımlamak, göz bebeğinin genişliğini ölçmek için kullanılmaktadır. Göz izleme yöntemi insanların belirli bir uyarana karşı dikkatlerini yoğunlaştırdıkları bölgelerin (gaze / fixation point) ve uyaranı inceleme sekansını ölçmek için kullanılan en iyi yöntemlerden biridir (Giannopoulos, Schöning, Krüger ve Raubal, 2014). Aynı zamanda mesajların sunulan mesajdaki yerinin uygun olup olmadığı, yazı karakterinin etkileyici olup olmadığı gibi analizler de yapılabilmektedir.

Go to Heart Rate & Blood Pressure

Heart Rate & Blood Pressure

Fizyolojik araştırmalarda bedendekirnkardiyak (kalp) hareketliliğin ölçülmesi en çok kullanılan yöntemlerden biridirrn(Kivikangas ve diğerleri, 2011). Kardiyak aktivitenin ölçülmesirnile bireydeki valens (bireyin amaca ulaşmak için bir eylemi yapmaya deyiprndeğmeyeceğini değerlendirmesidir, örneğin satın alma niyeti gibi), uyarılma,rnmaruz kalınan uyarana karşı ilginin oluşması (engagement, meditation),rnstres gibi duygular ölçülebilmektedir (Bolls, Lang ve Potter, 2001 vernRajava, 2004)

Go to Galvanıc Skın Response

Galvanıc Skın Response

Galvanik deri tepki ile deride oluşan terleme düzeyindeki değişikliklerin ölçülmesidir (Boz, 2015). Galvanik deri tepki ile önemli duygusal aktivasyonlar ölçülebilmektedir. Örneğin, bireyin deri iletkenliğinin artması uyarılma ve valens (örneğin satın alma niyeti) düzeyinin artmasını ifade etmektedir ((Kroeber-Riel, 1979; Klebba, 1985 Lang, 1993)

Hakkımızda

"İnsan beyni tarihi bir kazı alanına benzer, ne kadar kazarsan o kadar geriye gidersin" Jonah Lehrer How We Decide...

Jonah Lehrer'in de dediği gibi “İnsanın akılcı bir varlık olduğuna ilişkin bu varsayımın tek bir kusuru vardır, o da yanlış olmasıdır”.
Ünlü bir pazarlamacı ise "pazarlama harcamalarının %50'si boşa gitmekte ama asıl mesele hangi %50'nin boşa gittiğidir" demektedir. Human Behavior Lab olarak biz reklam ve tanıtım harcamalarında boşa giden %50'nin peşindeyiz.

"Reklam/Tanıtım başarısı şans değildir." Bu kapsamda Human Behavior Lab olarak nihai amacımız reel sektörün tanıtım harcamalarını etkin ve verimli kullanmalarına katkı sağlamaktır. Aynı zamanda kamu tarafından verilen sosyal mesajların (obezite veya kadına şiddet gibi ) daha etkin bir içerikle hedef kitlenin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmasına katkıda bulunarak toplumsal faydasının daha da artmasını sağlamaktır. Ülkemizin tanıtımdan doğan kaynak israfını minimize etmektir...

  • Tüketici Davranışı ve Nöropazarlama Araştırmaları

  • Örgütsel Davranış

  • Pazarlama Araştırmaları

  • İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırmaları

Araştırma Ekibi

Araştırma Ekibimiz

Assoc. Prof. Dr. Hakan BOZ

———Owner of HBLab ——- Hakan Boz is an Assoc. Prof. at Usak University, International Trade and Finance Department, Turkey. He carries out research to better understand consumer and employee behaviour in the tourism and hospitality sectors, especially by using equipments such as GSR, Heart Rate, Eye Tracker, Facial Recognition, EEG , EMG and EEG.

Prof. Dr. Erdoğan KOC

————— Head of HBLab ——— Dr Erdogan Koc is professor of marketing at Bandırma On Yedi Eylul University, Turkey. His research primarily focuses on the human element (both as consumer and employee) in tourism and hospitality. He provides consultancy and training services for the service sector businesses.

Assoc. Prof. Dr. Alper KARAKAŞ

HBLab dedicated to Sainted Assoc. Prof. Dr. Alper KARAKAŞ… . . HBlab’ın kurulmasında büyük katkıları bulunmaktadır. HBlab’ın kurucusu Hakan BOZ yaklaşık 1 yıl kendisinin “fotonöroendokrin laboratuvarında” gözlemci ye yardımcı olarak yer almıştır. HBlab Assoc. Prof. Dr. Alper KARAKAŞ’ın anısına kurulmuştur.

Yazarlar

İletişim